ببە بە براوەی کڵاوێك و عەینەکێك لە ئێکسسواراتی شادۆ 🎉🎉🎊🎊🎊🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎉🎊 ١) پێنج کۆمێنت بنوسە ٢) تاگی ٢ ھاوڕێت بکە ٣) ڵایکی ١٠ پۆست بکە یەکەم ڕۆژی جەژن براوەی پەیجەکەمان دیاری دەکەین
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcomment #shadowaccessories
AD
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcomment #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
ببە بە براوەی کڵاوێك و عەینەکێك لە ئێکسسواراتی شادۆ 🎉🎉🎊🎊🎊🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎉🎊 ١) پێنج کۆمێنت بنوسە ٢) تاگی ٢ ھاوڕێت بکە ٣) ڵایکی ١٠ پۆست بکە یەکەم ڕۆژی جەژن براوەی پەیجەکەمان دیاری دەکەین
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
ببە بە براوەی کڵاوێك و عەینەکێك لە ئێکسسواراتی شادۆ 🎉🎉🎊🎊🎊🎈🎈🎁🎁🎁🎁🎉🎊 ١) پێنج کۆمێنت بنوسە ٢) تاگی ٢ ھاوڕێت بکە ٣) ڵایکی ١٠ پۆست بکە یەکەم ڕۆژی جەژن براوەی پەیجەکەمان دیاری دەکەین
‎ناونیشان:سلێمانی- پارك تاوەرمۆڵ-نزیك پارکی ئازادی گەیاندنمان ھەیە بۆ ناو شاری سلێمانی و ھەولێر بۆ داواکردنی ھەر کاڵایەك تکایە دایرێکت بۆ پەیجەکەمان بنێرە📫 #commentforcommt #shadowaccessories
Load more photos